പ്രത്യേക ഡിസൈൻ റാക്കിംഗ്

  • കേബിൾ റാക്ക്

    കേബിൾ റാക്ക്

    കേബിൾ റീൽ റാക്കിനെ കേബിൾ ഡ്രം റാക്ക് എന്നും വിളിക്കാം, പ്രധാനമായും ഫ്രെയിം, സപ്പോർട്ട് ബാർ, ബ്രേസറുകൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.